Hướng dẫn rà soát lao động chênh lệch thuế 2021 theo QĐ 688/QĐ-BHXH

Căn cứ Quyết định số 688/QĐ-BHXH ngày 12/07/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 505/QĐ-BHXH, BlogBHXH xin hướng dẫn các đơn vị thực hiện rà soát (chênh lệch thuế) Lao động chưa tham gia BHXH với dữ liệu quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm 2020 như sau:

Căn cứ Danh sách mẫu D04b-TS cơ quan BHXH gửi về, đơn vị thực hiện rà soát và tiến hành lập Báo cáo hình đóng BHXH, BHYT bắt buộc theo các tiêu chí và biểu mẫu Bảng 1, 2, 3 kèm theo

1. Tổng số lao động của đơn vị/doanh nghiệp đang sử dụng là: ……. người: Ghi toàn bộ lao động mà đơn vị đang sử dụng và trả lương, công tại thời điểm ngày 31/12/2020.

Trong đó:

1.1. Số lao động đang tham gia BHXH bắt buộc, BHYT:…. người;

Tại phần này ghi số đang tham gia BHXH bao gồm cả lao động đang nghỉ ốm, thai sản, không lương tính đến ngày 31/12/2020. Có thể Căn cứ C12-TS tháng 12/2020 + số lao động đang nghỉ ốm, thai sản, không lương tháng 12/2020.

1.2. Số lao động đang tham gia BHXH bắt buộc, BHYT tại đơn vị khác (là người làm việc theo nhiều HĐLĐ): ……. người (Bảng 1 đính kèm);

Tại phân này kê ra thông tin người lao động:

– Đang tham gia BHXH tại đơn vị khác và có hợp đồng lao động thứ 2 tại đơn vị. Theo quy định thì lao động này sẽ phải tham BH TNLĐ-BNN ở cả đơn vị bạn nên cần phải ghi chú rõ đã, đang hay chưa tham gia BH TNLĐ-BNN tại đơn vị.

Bảng 1 ghi chú rõ từng lao động đang làm việc và tham gia BHXH tại đơn vị nào, mã số BHXH và thông tin về Hợp đồng lao động.

1.3. Số lao động không thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT bắt buộc: …….. người (Bảng 2 đính kèm), gồm:

– Người làm việc theo HĐLĐ (i)Không xác định thời hạn; (ii)Có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên; (iii)Có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên, nhưng đang hưởng lương hưu, hoặc trợ cấp mất sức lao động.

– Người chỉ có thời gian làm việc theo hình thức thử việc; hợp đồng đào tạo, học nghề.

– Người làm việc theo hợp đồng thuê, khoán, chỉ hưởng thu nhập tính theo sản phẩm thuê, khoán (không hưởng lương và không có tên trong bảng lương của đơn vị/doanh nghiệp).

Bảng 2 ghi chú rõ từng loại theo 3 tiêu chí trên, có thể sắp sếp cho dễ quản lý.

Lưu ý thêm: có 2 trường hợp cần ghi chú thêm

– Đã tham gia BHXH năm 2019 và giảm nghỉ việc từ tháng 01/2020: ghi chú Đã tham gia BHXH 2019, nghỉ việc 01/2020 theo CDHĐ số… ngày… từ ngày….

– Đã hoặc đang tham gia BHXH từ 01/2021: ghi chú Đã tham gia BHXH từ 01/2021 theo HĐLĐ số… ngày… từ ngày….

1.4. Số lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT bắt buộc nhưng chưa tham gia: ……. người, gồm người lao động làm việc theo hợp đồng: (i)Không xác định thời hạn; (ii)Có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên; (iii)Có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên (Bảng 3 đính kèm)

Tại phần này ghi rõ số người có hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng trở lên nhưng chưa tham gia BHXH. Trong đó lao động từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng chỉ tham gia BHXH, không tham gia BHYT và BHTN.

Bảng 3 ghi chú chi tiết loại hợp đồng… của từng người. Có thể sắp xếp theo loại hợp đồng để dễ quản lý.

Tải mẫu 02 tại GoogleDrive hoặc MediaFire
blogbhxh.com

Rate this post

Giảm
giá
sốc