Gia hạn nộp thuế năm 2022 (Mẫu số: 01/GHAN)

Biểu mẫu_Gia hạn nộp thuế năm 2022 (Mẫu số: 01/GHAN) theo thông tư 80/2021/TT-BTC ban hành ngày 29/09/2021. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết và tải về mẫu giấy đề nghị gia hạn nộp thuế theo thông tư 80 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022

 

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

Số: …….

………., ngày……….tháng ……..năm ……

V/v đề nghị gia hạn nộp thuế  

Kính gửi: ….(Tên cơ quan thuế)….

Tên người nộp thuế: ……………………….…………………………………..

Mã số thuế:…………………………………………………………………….

Địa chỉ nhận thông báo: …………………………….………………………..

Điện thoại: ………………………… E-mail:……………………….…………

Ngành nghề kinh doanh chính là: ……………………………………………

Đề nghị  ….(tên cơ quan thuế) …. gia hạn nộp thuế theo quy định tại Điều … Thông tư số …/…/TT-BTC ngày … tháng … năm …. của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

  1. Lý do đề nghị gia hạn:………………………………………………………………………
  2. Giá trị vật chất bị thiệt hại, các khoản được bồi thường, bảo hiểm (đối với trường hợp bất khả kháng); chi phí thực hiện di dời và thiệt hại do phải di dời gây ra, các khoản được hỗ trợ, đền bù thiệt hạị (đối với trường hợp di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh): …………………………………………………………
  3. Số thuế và thời gian đề nghị gia hạn:

            Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

 

STT

 

Loại thuế đề nghị

gia hạn

 

Tiểu mục

 

Số tiền

Thời hạn nộp theo quy định Thời gian đề nghị

gia hạn

Từ ngày Đến ngày
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Thuế …
2 Thuế …
3 Tiền chậm nộp…
Tổng cộng
  1. Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao)

(1) …….……..

(2) ……….…..

… (Tên người nộp thuế)… chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin nêu trên và cam kết nộp đầy đủ số tiền thuế nợ được gia hạn sau khi hết thời hạn gia hạn nộp thuế.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu:VT,…

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)


Tải mẫu: Gia hạn nộp thuế năm 2022 (Mẫu số: 01/GHAN)

Xem thêm: Nhận ngay tiền mặt lên đến 1.250.000 đồng khi ĐK HĐĐT của EasyInvoice.

Xem thêm: Hướng dẫn rà soát chênh lệch thuế 2021.


Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách LIKE, CHIA SẺ và ĐĂNG KÝ qua các kênh như:

Hành động của các bạn có ý nghĩa rất lớn, hãy giúp chúng tôi duy trì website và các kênh thông tin.

Rate this post

Giảm
giá
sốc