Dịch vụ đăng ký chữ ký số

Chữ ký số 9 nhà mạng

Top 9 nhà mạng chữ ký số chiết khấu cao đến 70% - Thủ tục nhanh nhất

NHÀ MẠNG 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm
 VIN-CA 1.870.000 2.750.000 3.080.000 3.300.000
 I-CA 1.826.000 2.750.000 3.080.000 3.300.000
TRUST-CA 1.818.000 2.718.000 3.108.000 -
EASY-CA 1.680.000 2.480.000 2.800.000 -
WIN-CA 1.826.000 2.739.000 3.080.000 3.300.000
FAST-CA 1.870.000 2.750.000 3.135.000 -
MOBI-CA 1.825.000 2.742.000 3.109.000 -
HILO-CA 1.825.000 2.742.000 3.109.000 -
ONE-CA 1.870.000 2.750.000 3.080.000 3.300.000
NHÀ MẠNG 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm
VIN-CA 1.232.000 2.112.000 2.684.000 3.080.000
I-CA 1.276.000 2.189.000 2.860.000 -
TRUST-CA 1.818.000 2.718.000 3.108.000 -
EASY-CA 1.680.000 2.480.000 2.800.000 -
WIN-CA 1.276.000 2.189.000 2.860.000 3.080.000
FAST-CA 1.826.000 2.739.000 - -
MOBI-CA 1.275.000 2.192.000 2.909.000 -
HILO-CA 1.275.000 2.192.000 2.909.000 -
ONE-CA 1.232.000 2.112.000 2.684.000 -

BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ DOANH NGHIỆP

NHÀ MẠNG 1 Năm 2 Năm 3 Năm
 VIN-CA 1.870.000 2.750.000 3.080.000
 I-CA 1.826.000 2.750.000 3.080.000
TRUST-CA 1.818.000 2.718.000 3.108.000
EASY-CA 720.000 1.120.000 1.420.000
CA2-CA 1.827.100 2.741.200 3.110.800
VINA-CA 1.680.000 2.480.000 2.800.000
VIETTEL-CA 1.276.000 2.191.000 3.109.000
FPT-CA 1.827.000 2.739.000 3.107.000
VNPT-CA 1.273.000 2.190.000 3.112.000
NEWTEL-CA 1.825.000 2.742.000 3.109.000
NC-CA 1.386.000 2.156.000 2.970.000
WIN-CA 1.826.000 2.739.000 3.080.000
FAST-CA 1.826.000 2.739.000 -
EFY-CA 1.815.000 2.695.000 3.025.000
MOBI-CA 1.825.000 2.742.000 3.109.000
BKAV-CA 1.825.000 2.744.000 3.109.000
MATBAO-CA 899.000 1.299.000 1.697.000
HILO-CA 1.825.000 2.742.000 3.109.000
MISA-CA 1.350.000 2.250.000 3.050.000
ONE-CA 1.870.000 2.750.000 3.080.000
NHÀ MẠNG 1 Năm 2 Năm 3 Năm
VIN-CA 1.232.000 2.112.000 2.684.000
I-CA 1.276.000 2.189.000 2.860.000
TRUST-CA 1.818.000 2.718.000 3.108.000
EASY-CA 1.680.000 2.480.000 2.800.000
CA2-CA 1.277.100 2.191.200 2.907.300
VINA-CA 1.328.000 2.243.000 2.608.000
VIETTEL-CA 1.276.000 2.191.000 3.109.000
FPT-CA 539.000 968.000 1.287.000
VNPT-CA 1.273.000 2.190.000 3.112.000
NEWTEL-CA 1.275.000 2.192.000 2.909.000
NC-CA 1.210.000 1.980.000 2.618.000
WIN-CA 1.276.000 2.189.000 2.860.000
FAST-CA 1.826.000 2.739.000 -
EFY-CA 1.595.000 2.475.000 2.805.000
MOBI-CA 1.275.000 2.192.000 2.909.000
BKAV-CA 1.275.000 2.194.000 2.909.000
MATBAO-CA 899.000 1.299.000 1.697.000
HILO-CA 1.275.000 2.192.000 2.909.000
MISA-CA 1.350.000 2.250.000 3.050.000
ONE-CA 1.232.000 2.112.000 2.684.000
Đầy đủ các loại Chữ ký số

BẢNG TỔNG HỢP CHỮ KÝ SỐ DOANH NGHIỆP

NHÀ MẠNG 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm
 VIN-CA 1.870.000 2.750.000 3.080.000 3.300.000
 I-CA 1.826.000 2.750.000 3.080.000 3.300.000
TRUST-CA 1.818.000 2.718.000 3.108.000 -
EASY-CA 1.680.000 2.480.000 2.800.000 -
CA2-CA 1.827.100 2.741.200 3.110.800 -
VINA-CA 1.680.000 2.480.000 2.800.000 -
VIETTEL-CA 1.276.000 2.191.000 3.109.000 -
FPT-CA 1.827.000 2.739.000 3.107.000 3.300.000
VNPT-CA 1.273.000 2.190.000 3.112.000 -
NEWTEL-CA 1.825.000 2.742.000 3.109.000 3.300.000
NC-CA 1.386.000 2.156.000 2.970.000 3.146.000
WIN-CA 1.826.000 2.739.000 3.080.000 3.300.000
FAST-CA 1.870.000 2.750.000 3.135.000 -
EFY-CA 1.815.000 2.695.000 3.025.000 -
MOBI-CA 1.825.000 2.742.000 3.109.000 -
BKAV-CA 1.825.000 2.744.000 3.109.000 -
MATBAO-CA 899.000 1.299.000 1.697.000 -
HILO-CA 1.825.000 2.742.000 3.109.000 -
MISA-CA 1.350.000 2.250.000 3.050.000 -
ONE-CA 1.870.000 2.750.000 3.080.000 3.300.000
NHÀ MẠNG 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm
VIN-CA 1.232.000 2.112.000 2.684.000 3.080.000
I-CA 1.276.000 2.189.000 2.860.000 -
TRUST-CA 1.818.000 2.718.000 3.108.000 -
EASY-CA 1.680.000 2.480.000 2.800.000 -
CA2-CA 1.277.100 2.191.200 2.907.300 -
VINA-CA 1.328.000 2.243.000 2.608.000 -
VIETTEL-CA 1.276.000 2.191.000 3.109.000 -
FPT-CA 539.000 968.000 1.287.000 -
VNPT-CA 1.273.000 2.190.000 3.112.000
NEWTEL-CA 1.275.000 2.192.000 2.909.000 -
NC-CA 1.210.000 1.980.000 2.618.000 2.970.000
WIN-CA 1.276.000 2.189.000 2.860.000 3.080.000
FAST-CA 1.826.000 2.739.000 - -
EFY-CA 1.595.000 2.475.000 2.805.000 -
MOBI-CA 1.275.000 2.192.000 2.909.000 -
BKAV-CA 1.275.000 2.194.000 2.909.000 -
MATBAO-CA 899.000 1.299.000 1.697.000 -
HILO-CA 1.275.000 2.192.000 2.909.000 -
MISA-CA 1.350.000 2.250.000 3.050.000 3.080.000
ONE-CA 1.232.000 2.112.000 2.684.000 -

BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ DOANH NGHIỆP

NHÀ MẠNG 1 Năm 2 Năm 3 Năm
 VIN-CA 1.870.000 2.750.000 3.080.000
 I-CA 1.826.000 2.750.000 3.080.000
TRUST-CA 1.818.000 2.718.000 3.108.000
EASY-CA 720.000 1.120.000 1.420.000
CA2-CA 1.827.100 2.741.200 3.110.800
VINA-CA 1.680.000 2.480.000 2.800.000
VIETTEL-CA 1.276.000 2.191.000 3.109.000
FPT-CA 1.827.000 2.739.000 3.107.000
VNPT-CA 1.273.000 2.190.000 3.112.000
NEWTEL-CA 1.825.000 2.742.000 3.109.000
NC-CA 1.386.000 2.156.000 2.970.000
WIN-CA 1.826.000 2.739.000 3.080.000
FAST-CA 1.826.000 2.739.000 -
EFY-CA 1.815.000 2.695.000 3.025.000
MOBI-CA 1.825.000 2.742.000 3.109.000
BKAV-CA 1.825.000 2.744.000 3.109.000
MATBAO-CA 899.000 1.299.000 1.697.000
HILO-CA 1.825.000 2.742.000 3.109.000
MISA-CA 1.350.000 2.250.000 3.050.000
ONE-CA 1.870.000 2.750.000 3.080.000
NHÀ MẠNG 1 Năm 2 Năm 3 Năm
VIN-CA 1.232.000 2.112.000 2.684.000
I-CA 1.276.000 2.189.000 2.860.000
TRUST-CA 1.818.000 2.718.000 3.108.000
EASY-CA 1.680.000 2.480.000 2.800.000
CA2-CA 1.277.100 2.191.200 2.907.300
VINA-CA 1.328.000 2.243.000 2.608.000
VIETTEL-CA 1.276.000 2.191.000 3.109.000
FPT-CA 539.000 968.000 1.287.000
VNPT-CA 1.273.000 2.190.000 3.112.000
NEWTEL-CA 1.275.000 2.192.000 2.909.000
NC-CA 1.210.000 1.980.000 2.618.000
WIN-CA 1.276.000 2.189.000 2.860.000
FAST-CA 1.826.000 2.739.000 -
EFY-CA 1.595.000 2.475.000 2.805.000
MOBI-CA 1.275.000 2.192.000 2.909.000
BKAV-CA 1.275.000 2.194.000 2.909.000
MATBAO-CA 899.000 1.299.000 1.697.000
HILO-CA 1.275.000 2.192.000 2.909.000
MISA-CA 1.350.000 2.250.000 3.050.000
ONE-CA 1.232.000 2.112.000 2.684.000

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và nhận được giá ưu đãi tốt nhất.

BẢNG GIÁ CHI TIẾT

Chữ ký số là gì?

Chữ ký số là gì?

Theo Điều 3 Nghị định 130/2018/NĐ-CP có giải thích: “Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bởi sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng. Từ đó, người có được thông điệp dữ liệu ban đầu và khóa công khai của người ký có thể được xác định chính xác.”

Dưới góc nhìn của doanh nghiệp sử dụng token thì chữ ký số/chứng thư số/token điện tử… là một thiết bị điện tử (gọi là Token USB) dùng để mã hóa tất cả dữ liệu, thông tin của một doanh nghiệp.

Token USB dùng để ký thay cho chữ ký trên các loại văn bản hay tài liệu số thực hiện trong giao dịch điện tử hay qua mạng Internet. Chữ ký điện tử có tính pháp lý đầy đủ như chữ ký tay và con dấu.

Tại sao nên sử dụng chữ ký số?

Khả năng xác định nguồn gốc

Hệ thống mật mã hóa khóa công khai cho phép mật mã hóa văn bản với khóa bí mật mà chỉ có người chủ của khóa biết được. Để sử dụng chữ ký số thì văn bản gốc cần phải được mã hóa bằng hàm băm (nghĩa là văn bản được “băm” ra thành chuỗi, thường có độ dài cố định và ngắn hơn văn bản) tiếp theo dùng khóa bí mật của người chủ khóa để mã hóa.

Tính toàn vẹn

Khi mà hai bên tham gia vào quá trình thông tin đều có thể tin tưởng là văn bản không bị sửa đổi trong khi truyền tin vì nếu văn bản bị thay đổi thì hàm băm cũng sẽ thay đổi và chúng sẽ lập tức bị phát hiện. Quá trình mã hóa sẽ ẩn đi nội dung của gói tin đối với bên thứ 3 nhưng không ngăn cản được việc thay đổi nội dung của nó.

Tính không thể phủ nhận

Trong giao dịch, một bên có thể phủ nhận một văn bản nào đó là do mình gửi. Để ngăn ngừa khả năng này, bên nhận có quyền yêu cầu bên gửi phải gửi kèm chữ ký số với văn bản. Khi có xảy ra tranh chấp, bên nhận sẽ dùng dịch vụ chữ ký này như là một chứng cứ để bên thứ ba giải quyết. Tuy nhiên, khóa bí mật vẫn có thể bị lộ và tính không thể phủ nhận cũng không thể hoàn toàn tối ưu.

Sử dụng chữ ký số có lợi ích gì?

Ngày nay, khi internet đang mở ra một thế giới mới, dịch vụ chữ ký số là một công cụ mang lại nhiều lợi ích trong thực hiện các giao dịch qua mạng. Tiêu biểu như:

  • Kê khai và nộp thuế trực tuyến, kê khai hải quan điện tử trực tuyến
  • Thực hiện giao dịch ngân hàng điện tử, thực hiện giao dịch chứng khoán điện tử
  • Làm việc với cổng thông tin của quốc gia, cơ quan hành chính… mà không phải in các tờ kê khai, đóng dấu đỏ của công ty
  • Gần đây, chữ ký điện tử còn được ứng dụng trong giao dịch kê khai bảo hiểm xã hội điện tử

Ngoài ra, chữ ký số còn giúp việc trao đổi dữ liệu điện tử dễ dàng, nhanh chóng, đảm bảo tính pháp lý, tiết kiệm rất nhiều thời gian không phải đi lại, chờ đợi, in ấn hồ sơ. Như vậy, việc ký kết cũng có thể diễn ra ở bất kì đâu, bất kì thời gian nào.

Tại sao doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ chữ ký số?

Từ các lợi ích kể trên, thì doanh nghiệp nào cũng phải sử dụng chữ ký số để giao dịch. Đặc biệt là nộp thuế điện tử hiện nay toàn bộ quá trình kê khai và nộp thuế điện tử đều cần đến chữ ký điện tử. Các giao dịch thực hiện với chữ ký số sẽ không phải kê khai, không cần đóng dấu đỏ của công ty.

Như vậy, với chức năng tuyệt vời của chữ ký số, doanh nghiệp có thể ký kết hợp đồng trực tuyến. Chỉ cần có chữ ký điện tử ký vào file hợp đồng và sau đó được gửi trực tuyến qua email hoặc các phương tiện mạng xã hội khác.

Thiết bị USB token đảm bảo tính an toàn về bảo mật, độ chính xác cao và toàn vẹn dữ liệu. Đồng thời cũng là bằng chứng thép chống lại việc chối bỏ trách nhiệm pháp lý của các bên thông qua nội dung đã ký kết. Từ đó, giúp củng cố lòng tin cho các doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch.

Có thể thấy, dịch vụ chữ ký số đã giúp các doanh nghiệp ngày nay tiết kiệm rất nhiều thời gian đi lại ký kết hợp đồng, giúp việc trao đổi dữ liệu và giao dịch giữa các cá nhân, tổ chức và các cơ quan nhà nước thuận lợi hơn và đảm bảo tính pháp lý.  Ngoài ra, không cũng cần in ấn hồ sơ, dễ dàng ký kết văn bản, hợp đồng tại bất cứ đâu cũng như bất cứ thời gian nào.