Chữ ký số ứng dụng mạnh trong 4 lĩnh vực

Theo “Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam năm 2019” được Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng và phát hành, 4 lĩnh vực đã đạt được những kết quả ứng dụng ấn tượng là thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội (BHXH), chứng khoán.

Báo cáo năm 2019 tập trung cung cấp một số nội dung chính sau: Quản lý nhà nước về chữ ký số (CKS) và dịch vụ chứng thực CKS; Tình hình phát triển và ứng dụng CKS công cộng; Tình hình phát triển và ứng dụng CKS chuyên dùng trong cơ quan nhà nước; Tình hình phát triển và ứng dụng CKS chuyên dùng trong tổ chức, doanh nghiệp (DN); Tình hình phát triển và ứng dụng CKS nước ngoài tại Việt Nam; Ứng dụng CKS trong các lĩnh vực.

Báo cáo đã thông tin tình hình phát triển cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) ứng dụng CKS đạt kết quả cao tại một số ngành như Thuế, Hải quan, Bảo hiểm xã hội, Chứng khoán. Đơn cử, sau 10 năm triển khai cung cấp DVCTT ứng dụng CKS tại Tổng cục Thuế, hiện nay tần suất sử dụng ngày càng tăng cao.

Tính đến 31/12/2018, số lượng DN đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế là 685.002 DN (không bao gồm các đơn vị chi nhánh, trực thuộc) trên tổng số 697.595 DN đang hoạt động, đạt tỷ lệ 98,2%. Tính đến 31/3/2019, số lượng DN đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế là 703.753 DN (không bao gồm các đơn vị chi nhánh, trực thuộc) trên tổng số 711.748 DN đang hoạt động, đạt tỷ lệ 98,87%.

Trong lĩnh vực Hải quan, cung cấp DVCTT là một trong những công việc quan trọng đã và đang được ngành Hải quan triển khai thực hiện trong nhiều năm qua. Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang cung cấp 181 DVCTT ứng dụng CKS để xác thực và 170 DVCTT mức độ 4 ứng dụng CKS để xác thực, trong đó có các dịch vụ như: Hệ thống VNACCS/VCIS Cổng thông tin một cửa quốc gia và Cổng thanh toán điện tử thu thuế xuất nhập khẩu Cổng thông tin điện tử Hải quan.

Trong lĩnh vực BHXH, sau gần 03 năm kể từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09/3/2015 về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế, DVCTT ứng dụng CKS của ngành BHXH đã có những phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Trong lĩnh vực chứng khoán, hiện nay, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang sử dụng CKS trong các hệ thống như: hệ thống giám sát giao dịch chứng khoán; phần mềm quản lý báo cáo thống kê nội bộ; hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) quản lý công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư; hệ thống CSDL quản lý công ty chứng khoán; hệ thống CSDL quản lý nhà đầu tư nước ngoài; hệ thống công bố thông tin.

Rate this post

Giảm
giá
sốc