Chi tiết hàng hóa, dịch vụ được giảm mức thuế GTGT từ 1.11.2021 (phần 1)

Nghị định 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 quy định chi tiết về các giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19. Theo đó danh mục hàng hóa, dịch vụ được giảm mức thuế giá trị gia tăng kể từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021 cụ thể như sau:

Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5 Cấp 6 Cấp 7 Tên sản phẩm Nội dung
H DỊCH VỤ VẬN TẢI
49 Dịch vụ vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống
491 Dịch vụ vận tải đường sắt
4911 49110 491100 Dịch vụ vận tải hành khách đường sắt
4911001 Dịch vụ vận tải hành khách đường sắt phục vụ du lịch Gồm dịch vụ vận tải hành khách đường sắt phục vụ du lịch như:

– Dịch vụ lưu trú của toa ngủ và dịch vụ ăn uống cho hành khách trên tàu như một hoạt động không tách rời của công ty vận tải đường sắt.

4911009 Dịch vụ vận tải hành khách đường sắt khác
4912 49120 491200 Dịch vụ vận tải hàng hóa đường sắt
4912001 Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng toa đông lạnh
4912002 Dịch vụ vận tải bằng toa bồn chở xăng dầu Gồm dịch vụ vận tải bằng toa bồn chở xăng dầu như dầu thô, khí ga tự nhiên, các sản phẩm khí ga,…
4912003 Dịch vụ vận tải bằng toa bồn chở khí hóa lỏng và chất lỏng khác
4912004 Dịch vụ vận tải công-ten-nơ
4912005 Dịch vụ vận tải thư và bưu phẩm, bưu kiện
4912006 Dịch vụ vận tải hàng hóa khô, hàng rời
4912009 Dịch vụ vận tải hàng hóa khác Gồm dịch vụ vận tải hàng hóa khác chưa được phân loại ở trên.
493 Dịch vụ vận tải đường bộ khác
4931 Dịch vụ vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
49311 493110 4931100 Dịch vụ vận tải hành khách bằng hệ thống đường sắt ngầm hoặc đường sắt trên cao
49312 493120 Dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi
4931201 Dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi truyền thống
4931202 Dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi công nghệ.
4931203 Dịch vụ cho thuê xe ô tô con có kèm người lái
49313 493130 4931300 Dịch vụ vận tải hành khách bằng mô tô, xe máy và xe có động cơ khác
49319 493190 4931900 Dịch vụ vận tải hành khách đường bộ loại khác trong nội thành, ngoại thành (trừ xe buýt) Gồm dịch vụ vận tải hành khách bằng xe đạp, xe xích lô và xe thô sơ khác như xe ngựa, xe kéo.
4932 Dịch vụ vận tải hành khách đường bộ khác
49321 Dịch vụ vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh
493211 4932110 Dịch vụ vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh
493212 4932120 Dịch vụ vận tải hành khách bằng xe khách liên tỉnh
493213 4932130 Dịch vụ cho thuê xe khách có kèm người điều khiển
49329 Dịch vụ vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu
493291 4932910 Dịch vụ vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu Gồm dịch vụ vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu như: dịch vụ của đường sắt leo núi, đường cáp trên không,…
493292 4932920 Dịch vụ cho thuê xe khách khác chưa được phân vào đâu có kèm người điều khiển Gồm dịch vụ cho thuê xe khách khác chưa được phân vào đâu có kèm người điều khiển như: dịch vụ cho thuê xe để chở khách đi tham quan, du lịch hoặc các mục đích khác…
4933 Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ
49331 Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng
493311 Dịch vụ vận tải hàng hoá bằng ô tô chuyên dụng
4933111 Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng xe đông lạnh
4933112 Dịch vụ vận tải các sản phẩm dầu thô bằng xe xi téc (xe bồn) hoặc xe bán rơ moóc
4933113 Dịch vụ vận tải chất lỏng và khí ga bằng xe xi téc (xe bồn) hoặc xe bán rơ moóc
4933114 Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng xe container
4933115 Dịch vụ vận tải hàng hóa loại khô
4933116 Dịch vụ vận tải động vật sống
4933117 Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng xe chuyên dụng khác (xe đầu kéo, tafooc…)
4933118 Dịch vụ vận tải thư và bưu phẩm, bưu kiện
4933119 Dịch vụ vận tải hàng hóa loại khác chưa phân loại vào đâu Gồm dịch vụ vận tải hàng hóa loại khác chưa được phân loại ở trên.
493312 4933120 Dịch vụ cho thuê ô tô chuyên dụng có kèm người điều khiển
49332 493320 Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)
4933201 Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng) Gồm dịch vụ vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng) như: dịch vụ vận tải phế liệu, phế thải, rác thải không đi kèm hoạt động thu gom hoặc đổ phế liệu, phế thải, rác thải.
4933202 Dịch vụ cho thuê ô tô vận tải hàng hoá loại khác có kèm người điều khiển Gồm dịch vụ cho thuê ô tô vận tải hàng hóa loại khác có kèm người điều khiển như: dịch vụ vận chuyển đồ đạc gia đình, thiết bị văn phòng,…
49333 493330 4933300 Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng xe có động cơ loại khác
49334 493340 4933400 Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ
49339 493390 4933900 Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác
50 Dịch vụ vận tải đường thủy
501 Dịch vụ vận tải ven biển và viễn dương
5011 Dịch vụ vận tải hành khách ven biển và viễn dương
50111 Dịch vụ vận tải hành khách ven biển
501111 Dịch vụ vận tải hành khách ven biển
5011111 Dịch vụ vận tải hành khách ven biển bằng phà
5011112 Dịch vụ vận tải hành khách ven biển bằng tàu thủy
5011119 Dịch vụ vận tải hành khách ven biển khác
501112 5011120 Dịch vụ cho thuê tàu vận tải hành khách ven biển có kèm người điều khiển
50112 Dịch vụ vận tải hành khách viễn dương
501121 Dịch vụ vận tải hành khách viễn dương
5011211 Dịch vụ vận tải hành khách viễn dương bằng tàu thủy
5011219 Dịch vụ vận tải hành khách viễn dương khác
501122 5011220 Dịch vụ cho thuê tàu vận tải hành khách viễn dương có kèm người điều khiển
5012 Dịch vụ vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
50121 Dịch vụ vận tải hàng hóa ven biển
501211 Dịch vụ vận tải hàng hóa ven biển
5012111 Dịch vụ vận tải hàng hóa đông lạnh bằng tàu đông lạnh
5012112 Dịch vụ vận tải dầu thô và xăng dầu tinh chế bằng tàu chở dầu
5012113 Dịch vụ vận tải chất lỏng khác hoặc khí ga bằng tàu chở dầu
5012114 Dịch vụ vận tải các công ten nơ bằng tàu chuyên chở công ten nơ
5012115 Dịch vụ vận tải hàng hóa khô
5012119 Dịch vụ vận tải hàng hóa khác
501212 Dịch vụ cho thuê tàu chở hàng có kèm người điều khiển; dịch vụ kéo đẩy
5012121 Dịch vụ cho thuê tàu chở hàng có kèm người điều khiển
5012122 Dịch vụ kéo đẩy Gồm dịch vụ kéo đẩy như: dịch vụ kéo tàu thuyền trên sông nước nội địa do tàu dắt, kể cả dịch vụ kéo những dàn khoan dầu lửa, cần cẩu nổi, tàu nạo vét, phao và những thân tàu và tàu chưa đóng xong trên cơ sở lệ phí hoặc hợp đồng dịch vụ kéo những tàu đi trên sông nước nội địa bị tai nạn cũng được phân loại vào đây.
50122 Dịch vụ vận tải hàng hóa viễn dương
501221 Dịch vụ vận tải hàng hóa viễn dương
5012211 Dịch vụ vận tải hàng hóa đông lạnh bằng tàu đông lạnh
5012212 Dịch vụ vận tải dầu thô và xăng dầu tinh chế bằng tàu chở dầu
5012213 Dịch vụ vận tải chất lỏng khác hoặc khí ga bằng tàu chở dầu
5012214 Dịch vụ vận tải các công-ten-nơ bằng tàu chuyên chở công-ten-nơ
5012215 Dịch vụ vận tải hàng hóa khô
5012219 Dịch vụ vận tải hàng hóa khác
501222 Dịch vụ cho thuê tàu chở hàng có kèm người điều khiển; dịch vụ kéo đẩy
5012221 Dịch vụ cho thuê tàu chở hàng có kèm người điều khiển
5012222 Dịch vụ kéo đẩy Gồm dịch vụ kéo đẩy như: dịch vụ kéo tàu thuyền trên biển viễn dương do tàu dắt, kể cả dịch vụ kéo những dàn khoan dầu lửa, cần cẩu nổi, tàu nạo vét, phao và những thân tàu và tàu chưa đóng xong trên cơ sở lệ phí hoặc hợp đồng dịch vụ kéo những tàu đi trên sông nước nội địa bị tai nạn cũng được phân loại vào đây.
502 Dịch vụ vận tải đường thủy nội địa
5021 Dịch vụ vận tải hành khách đường thủy nội địa
50211 Dịch vụ vận tải hành khách đường thủy nội địa bằng phương tiện cơ giới
502111 Dịch vụ vận tải hành khách bằng phương tiện cơ giới
5021111 Dịch vụ vận tải hành khách bằng tàu thủy
5021112 Dịch vụ vận tải hành khách bằng phà
5021113 Dịch vụ vận tải hành khách phục vụ đi chơi, tham quan
5021119 Dịch vụ vận tải hành khách bằng phương tiện cơ giới khác
502112 5021120 Dịch vụ cho thuê phương tiện vận tải cơ giới có kèm người điều khiển
50212 Dịch vụ vận tải hành khách đường thủy nội địa bằng phương tiện thô sơ
502121 Dịch vụ vận tải hành khách bằng phương tiện thô sơ
5021211 Dịch vụ vận tải hành khách bằng thuyền
5021212 Dịch vụ vận tải hành khách bằng ghe
5021213 Dịch vụ vận tải hành khách phục vụ đi chơi, tham quan
5021219 Dịch vụ vận tải hành khách bằng phương tiện thô sơ khác
502122 5021220 Dịch vụ cho thuê phương tiện vận tải thô sơ có kèm người điều khiển

Xem phần tiếp theo: được giảm mức thuế GTGT từ 1.11.2021 (phần 2)


Xem thêm: Nhận ngay tiền mặt lên đến 1.250.000 đồng khi ĐK HĐĐT của EasyInvoice.

Xem thêm: Hướng dẫn rà soát chênh lệch thuế 2021.


Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách LIKE, CHIA SẺ và ĐĂNG KÝ qua các kênh như:

Hành động của các bạn có ý nghĩa rất lớn, hãy giúp chúng tôi duy trì website và các kênh thông tin.

Rate this post

Giảm
giá
sốc